Co łączy odwrotne obciążenie oraz split payment?

 

Co łączy odwrotne obciążenie oraz split payment – obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności? – zmiany w przepisach od 01.11.2019r.

Już od 01.11.2019 mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli split payment zastąpi całkowicie odwrotne obciążenie w obrocie krajowym. Od tego dnia będzie obowiązywał nowy załącznik do ustawy o VAT – Załącznik nr 15, zawierający listę pozycji, co do których w przypadku faktur powyżej 15.000,00zł brutto obowiązkowe zastosowanie będzie miała podzielona płatność. Listę tworzą towary i usługi objęte dotychczas procedurą odwrotnego obciążenia w tym m.in. usługi budowlane, wyroby stalowe, części samochodowe, czy wyroby elektroniczne.

 

Na czym polega metoda podzielonej płatności?

Mechanizm ten polega na zapłacie zobowiązania wynikającego z wystawionej nam faktury, na rzecz kontrahenta, za pomocą przelewu bankowego,  który podczas jego wykonywania wymaga wyboru właściwej formy – tj. mechanizmu podzielonej płatności (w skrócie MPP) lub split payment.

W efekcie kwota VAT wykazana na fakturze, trafia na konto techniczne VAT odbiorcy, a kwota netto z na właściwe konto bankowe, w wyniku czego odbiorca dysponuje jedynie kwotą netto.

Zapłata w taki sposób możliwa jest z konta firmowego i na konto firmowe. Jeśli kontrahent używa swojego osobistego konta do celów rozliczeniowych, zobowiązany będzie do założenia konta firmowego.

Dodatkowo, od 01.11.2019 roku wystawiając fakturę, w której znajdzie się choćby jedna pozycja z Załącznika nr 15 – należy obowiązkowo na dokumencie dodać adnotację „Mechanizm Podzielonej Płatności”. Za jej brak, sprzedawca może ponieść sankcję w wysokości 30% podatku VAT należnego wykazanego na fakturze, jednak tylko w odniesieniu do tych pozycji, zaklasyfikowanych w Załączniku nr 15. Brak powyższej adnotacji na fakturze, rodzi obowiązek wystawienia faktury korygującej – nota korygująca nie będzie miała tutaj zastosowania.

Sankcja nie będzie obowiązywać, jeśli nasz kontrahent pomimo braku zapisu na fakturze, zapłaci nam w MPP.

 

Jak wygląda to od strony kupującego?

Jeśli okaże się, że sprzedawca wystawił nam fakturę, w której jedna z pozycji jest wymieniona w Załączniku nr 15, i nie dodał obowiązkowej adnotacji o podzielonej płatności, obowiązek weryfikacji oraz odpowiedniej płatności leży po naszej stronie, stronie kupującego. Sankcja dla kupującego za brak płatności MPP to również 30% podatku VAT należnego od pozycji na fakturze z listy Załącznika nr 15.

Odpowiedzialność solidarną będzie obowiązywać wyłącznie przy zakupie towarów – nie dotyczy usług.

 

A co w przypadku rozliczeń gotówkowych, kartą płatniczą, PayU, czy PayPal?

Ustawa wyraźnie mówi o mechanizmie podzielonej płatności, a takiej zapłaty można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego. Przy ww. metodach płatności narażamy się na odpowiedzialność solidarną za nieuregulowane zobowiązania publiczno-prawne naszego kontrahenta (do wysokości odliczonego VAT z faktur).

 

Co ze środkami zgromadzonymi na koncie VAT?

Obecnie ze środków, które „zablokowane” są na koncie VAT przedsiębiorcy mogą płacić zobowiązania z tyt. podatku VAT.

Można również wystąpić do US z wnioskiem o przekazanie środków na podstawowe konto bankowe podatnika. US może wydać pozytywną decyzję o wypłacie zgromadzonych środków, w terminie do 60 dni, oczywiście pod warunkiem, że przedsiębiorca nie posiada zaległości w podatku od towarów i usług.

W przyszłości planowane jest, że z konta technicznego VAT będzie można zapłacić nie tylko VAT, jak dotychczas, ale również pozostałe podatki w tym m.in. CIT, PIT oraz Składki ZUS.

 

Podsumowując – kiedy powstaje obowiązek MPP?

Jeżeli spełnione są poniższe warunki, wówczas podatnik podlega obowiązkowi zastosowania podzielonej płatności.

  1. Obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług, data wystawienia dokumentu przypada po 31.10.2019r.
  2. Wartość transakcji brutto wynosi 15.000,00zł lub więcej
  3. Co najmniej jedna pozycja z faktury została zawarta w załączniku nr. 15 do ustawy o VAT.
  4. Sprzedawca i nabywca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie od statusu VAT odbiorcy)

Ewa Kwiatkowska

    SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy na zasadach określonych w Polityce Prywatności